ÇEVRE POLİTİKASI

ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. ÇEVRE POLİTİKASI

Şok Marketler Ticaret A.Ş. olarak büyürken çevresel etkileri yönetmeyi sorumluluğumuz olarak görürüz. Ulusal ve uluslararası olmak üzere çevre konusundaki yasal düzenlemelere uyar, operasyonlarımızın çevresel etkilerini yönetmek ve azaltmak üzere sürekli gelişmeyi esas alırız. ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistem Standardı çalışmalarımızda yol göstericidir.

Aşağıdaki ilkeler çevre politikasının temellerini oluşturur:

1. Operasyonlarımızı yürütürken tüm çevresel yasa ve yükümlülüklere uygun olarak hareket eder, yasal yükümlülüklerin ötesinde uygulamalar geliştiririz.
2. İklim değişikliğiyle mücadeleye katkı veririz.
3. Sürekli gelişmeyi temel alan bir çevre yönetim anlayışı benimseriz. Çevre performansımızı hedefler üzerinden ölçerek ve sonuçlarını raporlayarak sürekli geliştiririz.
4. Çevre Yönetim Sistemi çerçevesinde çevre politikamızın izlenmesi ve denetlenmesini sağlarız.
5. Enerjiyi verimli kullanarak sera gazı salımları ve hava emisyonlarını en aza indirmek için çalışırız.
6. Su tüketimimiz etkin bir şekilde yönetir ve sürekli iyileştirmek için çalışırız.
7. Atık sularımızı mümkün olabilen en az seviyeye indirmeye ve su emisyonlarının kalitesini iyileştirmeye çalışırız.
8. Faaliyetlerimiz sonucu oluşan atık ve ambalajları kaynağında azaltır, yeniden değerlendirir, geri dönüştürür, geri dönüştürülmesi mümkün değilse mevzuata uygun olarak bertaraf ederiz.
9. Biyolojik çeşitliliğin korunmasını gözetiriz.
10. Tedarik süreçlerimizde verimliliği ve sürdürülebilirliği esas alırız.
11. Çevre dostu ve çevreye etkisi düşük olan ürünler arz etmek için çalışırız.
12. Yasal zorunlulukların yanı sıra; Entegre Yönetim Sistemimiz kapsamında çevre politikasının izlenmesi ve denetlenmesini de sağlarız.
13. Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızı sorumlu çevre yönetimi taahhüdü için teşvik ederiz.
14. Çevre yönetimi ve hedefleri konusunda çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, Yönetim Kurulu üyeleri ve tüm iş ortaklarımızdan destek ve katkı alırız.
15. Tedarikçilerimizi bilgilendirerek çevre yönetim uygulamaları benimsemelerine destek oluruz.
16. Tedarikçi kabul süreçleri ve denetimleri sırasında tedarikçilerinin çevre ile ilgili yaklaşımlarını dikkate alırız.
17. Çalışan eğitimleri ile çevresel farkındalığı artırırız.

Sürdürülebilirlik Kurulu, CEO’nun da aralarında bulunduğu üyelerinin katılımıyla çevre yönetim birimleri ile yılda en az bir kere olmak üzere toplanır, çevre politikası ve uygulamalarını gözden geçirir. Alınan kararlar ve süreçle ilgili Yönetim Kurulu bilgilendirilir.

Çevre politikası kapsamında geliştirdiğimiz performansımızı her yıl güncelleyerek kamuyla paylaşırız. Sürdürülebilirlik raporlaması kapsamında öncelikli konularımızı belirlerken gerçekleştirdiğimiz paydaş analizi çalışmalarında çevre ile ilgili konularda paydaşların görüşlerini toplarız.

Çevre politikasıyla ilgili geri bildirimlerinizi surdurulebilirlik@sokmarket.com.tr adresinden iletebilirsiniz.


ŞOK MARKETLER ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ÖZETİ

ŞOK MARKETLER TİC. A.Ş.’de Entegre Yönetim Sistemi uygulanmaktadır. Bilinirliğinden yararlanmak üzere ISO 14001-2015 standartının çerçevesi kullanılarak hazırlan bu doküman ile birden çok el kitabı, prosedür, Form, Tablo, Süreç tanımlamalarında yer alan Şok Marketler Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili özet bir bilgi tüm paydaşlara sunulmaktadır.

4. KURULUŞUN BAĞLAMI

4.1 KURULUŞ ve BAĞLAMININ ANLAŞILMASI

Çevre Yönetim Sisteminden beklenenlere ulaşılmasını saglayan iç hususlar; organizasyon, çalışanlar, teknolojik gelişmeler olarak ve dış hususlar; Kültürel, sosyal, ekonomik ve finansal şartlar, rekabet koşulları, çevresel, yasal etki ve yükümlülükler olarak belirlenmiştir.

4.2. İLGİLİ TARAFLARIN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİN ANLAŞILMASI

Tüm paydaşların veya ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini belirlenmekte, kanuni olarak karşılanması gerekenlerle gönüllü olarak kabul edilen unsurlar esas alınarak maruz kalınabilecek ve/veya kaynağı olunabilecek risk ve fırsatlar değerlendirilmektedir.

4.3. ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMININ BELİRLENMESİ

Çevre boyutlarını yönetmek için gerekli risk ve fırsatları saptamak, uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesini saglayacak süreç ve faaliyetler ve bunların yürütüldüğü coğrafi sınırlar çevre yönetim sistemi kapsamı olarak belirlenmiştir.

4.4. ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

Çevre boyutlarını yönetmek, risk ve fırsatları belirlemek, uygunluk yükümlülüklerini yerine getirilmesi için kullanılan yönetim sistemidir. Kuruluşun ve ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin sürekli takip edilmekte ve güncellenmektedir.

Tüm faaliyetleri ve Çevre ve İSG Sorumlusu olmak üzere tüm personelin sorumluluklarını kapsayan Çevre Yönetim Sistemi Prosedürü oluşturulmuştur.

5.0 LİDERLİK
5.1. LİDERLİK VE TAAHHÜT

Üst Yönetim Çevre Yönetim Sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirileceğini taahhüt eder: Risk ve fırsatların, politika ve amaçların belirlenmesi, kuruluşun stratejik yönü ve bağlamı ile uyumlu olması, gerekli kaynakların sağlaması, izlenmesi, denetlenmesi, performansın ölçümlenmesi, sistemin gözden geçirilmesini, sürekli güncellenmesi.

Yönetimin Sorumluluğu Prosedürü ile İcra Kurulu Başkanı, İcra Kurulu Üyeleri, Kalite Müdürü/Çevre ISG Sorumlusu, Tüm Birim müdür/direktörlerin sorumlulukları belirlenmiştir. Yönetim Sistemin diğer prosedürlerinde de ilgili süreç sorumluluklarına yer verilmiştir.

5.2. ÇEVRE POLİTİKASI

Enerji/iklim değişikliği, hava emisyonları, su emisyonları, su kullanımı, atık oluşumu/geri dönüşüm Çevre Politikasının konularını oluşturmaktadır.
Çevre Politikamız tüm paydaşlarımızın katılımı ile İcra Kurulu tarafından hazırlanarak ve CEO onayı ile son halini alır.

Süreç sorumlusu birimler ile mağaza ve dağıtım merkezi yöneticilerimiz, Kalite Müdürü/Çevre ISG Sorumlusu esas sorumlu olmakla birlikte, tüm çalışanlarımızdan çevre politikamızın oluşturulma sürecinde etkin ve katılımcı olmaları ve tam uyum sağlamaları beklenmektedir.

6.Planlama

6.1.Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri

Genel

Şirket Çevre Yönetim Sistemi ile 5.2.maddede yer alan çevre politikası konularına ilişkin olgu ve olayların istenmeyen etkilerini engellemek veya azaltmak ve bunu sürekli geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Çevre Boyutları

Her yıl , Yönetim Gözden Geçirme Toplantısında Çevre ile etkileşim sırasında çevreye olumlu veya olumsuz yönde etkisi olan çevre boyutları belirlenmektedir. Ürün, faaliyet ve hizmetler yaşam döngüsü yaklaşımı ile çevre ile ilgili düzenlemeler ve gönüllü yaklaşımlar çerçevesinde ve önceden oluşmuş uygunsuzlukları da dikkate alarak çevresel boyut degerlendirmesi yapılmaktadır.

Uygunluk Yükümlülükleri

Düzenlemelerle belirlenmiş olunan tesis kurulum, üretim süreçleri ve bakım, mağaza ve dağıtım merkezleri, hizmet ve ürün özellikleri, taşıma, kaynak kullanımı, her tür emisyon ve her tür atık yönetimine uyum gereksinimlerine ilişkin Kontrol yöntemi belirlenmektedir. Hedef, kaynak ve süreçler saptanmakta, gerekli faaliyetler aksiyon planları ile planlanır.Gerekli durumlarda İcra Kurulu onayı ile son hallerini alırlar

6.2..Çevre Amaçları ve Bunlara Ulaşmak İçin Planlama

Çevre Amaçları

Çevre Politikası ile tutarlı ölçülebilir amaçlar belirlenerek çalışanlara duyurulmaktadır.

Çevre Amaçlarına Ulaşmak İçin Faaliyetlerin Planlanması

Süreç sahiplerinin görevli olduğu, Çevre ve İSG Sorumlusu sorumluluğunda Yönetimin gözden geçirme toplantılarında yönetim ile birlikte ve kapsamında yapılan risk analizinde tehlikeler tanımlanmakta, derecelendirilmesi yapılmakta ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılmaktadır.

Gerekli adımlar ve bu adımlara ilişkin kaynak, sorumluluklar, kontrol, testlere ilişkin planlamalar Çevre ve İSG Sorumlusu yönetiminde süreç sahipleri ile birlikte yapılmakta, diğer süreçler ile uyumlaştırılmaktadır.

7.Destek

7.1.Kaynaklar

Çevre Yönetim Sistemine bu dokümanda da özetlenmiş tüm süreçlerine ilişkin maddi ve maddi olmayan kaynaklar sağlanmaktadır.

7.2.Yeterlilik

Çevre Yönetim Sistemi dahilindeki risk ve fırsatlar ile ilgili farkındalık ve mesleki yeterlilik için gerekli yetenek geliştirilmesine ilişkin programların uygulanması İnsan Kaynakları Grup Direktörlüğü tarafından planlanır, katılım takip edilir, personel bazında eğitim envanteri oluşturulur.

7.3.Farkındalık

İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Kayıp Önleme Grup Müdürlüğü, Tedarik Zinciri Direktörlüğü, İnşaat Teknik Satınalma ve Yatırım Grup Müdürlüğü, Satış Operasyon Grup Direktörlüğü tarafından paydaşlar için çevre ve çevre yönetim sistemine ilişkin farkındalık geliştirme programları hazırlanır.

Programlar İcra Kurulunun onayı ile uygulamaya konulur.

7.4.İletişim

Genel

İçeride ve dışarıda hangi konularda, kiminle, nasıl, ne sıklıkla ve kimin iletişim kuracağı İç Dış İletişim Planı kapsamında planlanmıştır.

İç iletişim

Çevre Politikası ve Çevre Yönetim Sisteminin iletişiminden İnsan Kaynakları Direktörlüğü sorumludur.

Dış iletişim

Mağaza ürünleri tedarikçileri için Tedarik Zinciri Direktörlüğü, diğer ürün ve hizmetler için ise İnşaat Teknik Satınalma ve Yatırım Grup Müdürlüğü sorumludur.

7.5.Dokümante Edilmiş Bilgi

Genel

Çevre Yönetim Sistemini etkileyen tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayınlanması, dağıtımı, revizyonları ve saklanması ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesini ve kontrolünü sağlanması Doküman Yönetim Prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilir.

Oluşturma ve güncelleme

Çalışanlar yeni doküman veya revizyon taleplerini ilgili bölüm müdürüne iletir, ilgili bölüm yöneticisinin onayı sonrası ilgili bölüm müdürü tarafından talep ve taslak doküman Kalite müdürü/Çevre-İSG sorumlusuna iletir. Yönetim sistemi kapsamında hazırlanan ve revizyon yapılan dökümanların güncel hali Kalite müdürü/Çevre-İSG sorumlusu tarafından yayınlanır.

Dokümanlar ilgili bölümlerin iç tetkikleri esnasında tetkikçiler ve bunları hazırlamış olan bölüm yetkilileri tarafından ortaklaşa gözden geçirilip güncelliklerinin ve işlevselliklerinin kontrolü sağlanır.

Dokümante edilmiş bilginin kontrolü

Dokümanların yayını, yürürlükten kaldırılması, yedeklenmesi, arşivlenmesi, kayıtların sağlanması Doküman Yönetim Prosedürü kapsamında belirlenmiştir.

8.Operasyon

Operasyonel Planlama ve Kontrol

Uygulama plan ve kontrol süreçleri Çevre ve İSG Sorumlusu sorumluluğunda süreç sorumlusu birimler, gerektiğinde yetkili firmalardan hizmet alınarak mağaza ve dağıtım merkezi yöneticileri tarafından hazırlanır, CEO onayından sonra uygulamaya geçilir.

Acil Duruma Hazır Olma ve Müdahale

Süreç ile ilgili riskler Risk Yönetim Prosedürü kapsamında risk değerlendirme tablosu ile değerlendirilmektedir.

Acil Durum hazırlık ve müdahaleye ilişkin planlar, ekip listeleri,tatbikat olay, uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet raporları, ve kontrol süreçlerine ilişkin hususlar Acil Durum Yönetimi Süreci dokümanı kapsamında belirlenmiştir.

9.Performans Değerlendirme

Çevre ile ilgili tüm hususlar periyodik olarak takip edilir. Kontrol formlarında izlenecek parametre, izleme-ölçme periyodu, takip sorumlusu, izleme sonuçları yasal mevzuat ve kayıtları ile ilgili detaylı bilgileri içermektedir. Yapılan takipler ve elde edilen veriler, Yönetim Gözden Geçirme toplantılarına çevre performansının değerlendirmesi açısından önemli bir girdi oluşturmaktadır.

Değişen yasal ve diğer şartlar, faaliyetlerden kaynaklı ilgili parametreler üç ayda bir Çevre ve İSG Sorumlusu tarafından gözden geçirilir ve güncellenir.

9.1.İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme

Genel

İş süreçleri sırasında belirlenmiş takip, ölçümleme ve analizler düzenli olarak sorumluları tarafından gerçekleştirilir, gözlem, tespit ve veriler kayıt altına alınır.

Uygunluğun Değerlendirilmesi

Uygunluğun Değerlendirilmesi İş Akışı kapsamında ilgili süreçler, sorumluları ve kaynak dokümanlar belirlenmiştir.

Birimler kendi birimlerindeki ve varsa sorumluluk alanlarına ilişkin yıllık olarak Çevre Yönetim Sistemini, amaç ve hedeflerine ilişkin uygunluk yükümlülüklerini listeler.

Takip sorumluları ve takip sıklığı belirlenir.

Kayıp Önleme Müdürlüğünce, Çevre ve İSG sorumlusu sorumluluğunda düzeltici faaliyet başlatılması ve uygunsuzluk üst yönetime raporlanır.

İç Tetkik

Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili faaliyetlerin ve sonuçlarının, planlanan düzenlemelere uyup uymadığının ve amaca ulaşmak için uygun olup olmadığının sistematik ve tarafsız incelenmesidir ve esasları İç Denetim Prosedüründe belirlenmiştir.

Kayıp Önleme Grup Müdürü tanımlanmış İç Denetim Planını kullanarak Denetim planlarını yıllık olarak hazırlar ve CEO tarafından onaylanır. Denetim planlaması için kullanılacak Risk Analizi İç Denetim Prosedüründe yer almaktadır.

Hazırlanmış Denetim planı ilgili bölümlere yayınlanır.

Sistemin herhangi bir bölümünde belirgin kalite sapmaları, hatalar meydana geldiğinde plansız olarak ve sistem düzelinceye kadar ihtiyaç duyulan periyotlarda denetim yapılır.

Denetçiler, İç Denetim eğitimi almış ve ilgili sertifikaya sahip şirket çalışanları ve / veya dış Denetçiler arasından seçilir.

Çevre denetimlerinin sonucunda ortaya çıkan uygunsuzluklar iç denetçiler tarafından Kayıp Önleme Grup Müdürlüğüne raporlanır.

Yönetimin Gözden Geçirme

Değişen yasal ve diğer şartlar , faaliyetlerden kaynaklı ilgili parametreler üç ayda bir Çevre ve İSG Sorumlusu tarafından gözden geçirilir ve güncellenir.
Çevre Yönetim Sistemi performans ve Denetim raporlarında yer alan uyumsuzluklara ve sistemin zayıf yönlerine ilişkin tedbir ve öneriler Yönetim Gözden Geçirme toplantılarında gözden geçirilir.

Yönetimin gözden geçirme toplantısı, İcra Kurulu ve/veya Kalite Müdürü/Çevre ve ISG Sorumlu’nun talep edeceği zamanlarda yılda en az 2 kez olacak şekilde İcra Kurulu, Kalite Müdürü/Çevre ve ISG Sorumlu’nun katılımıyla, yapılır. Gerek görüldüğünde talep ve onayların rdından belirlenen periyodun dışında da yapılabilir.

10.İyileştirme

10.1.Genel

Süreç sahipleri, Kayıp Önleme Müdürlüğü’nce sağlanan ve edinilen bilgiler çerçevesinde gereklilik ve fırsatlar belirleyerek uygun adımlar atar. Süreç Uygunluğun Değerlendirilmesi İş Akışı ve El Kitaplarında ve Prosedürlerde belirlenmiştir.

10.2.Uygunsuzluk ve düzeltici Faalıyet

Çevre Yönetim Sistemi içinde, olay ve uygunsuzluklara zamanında tepki verilmesi, sebeplerinin tespiti ve ortadan kaldırılması, benzer durumlar ve potansiyel uygunsuzlukların engellenmesi için belirlenmiş durumlarda düzeltici faaliyet başlatılır.

Bu sürecin sahibi Kalite Müdürü, Çevre ve İSG Sorumlusudur, tüm birimler sorumludur.

10.3.Sürekli İyileştirme

Çevre Yönetim Sistemi performansının arttırılması için, sisteme uygunluğu, yeterliliği ve etkinliği sürekli iyileştirmektedir.

Uyumsuzluklara ve sistemin zayıf yönlerine ilişkin tedbir ve öneriler incelenir, Çevre Yönetim Sisteminde gerçekleştirilebilecek gelişme fırsatları değerlendirilir, kaynak gereksinimleri gözden geçirilmektedir.

İç denetimler, gözden geçirmeler, çalışan katılımı, eğitimler, düzeltici faaliyetler, uygun olmayan ürün yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, risk ve fırsat değerlendirmeler, tedarikçi denetimleri, ürün analizleri, personel performans değerlendirme, dış denetimler, kayıp önleme faaliyetleri bunun için kullanılan araçlardan bazılarıdır.

Yıldız Holding