ETİK İLKELER

1. AMAÇ
Dinamik, verimli, rekabet gücü yüksek, doğal ve kültürel çevreye saygılı, sürdürülebilir gelişimi sağlayan, destekleyen ve herkes tarafından kabul edilen kurumsal etik ilkelerin tanımlanması, çalışanlarımızın iş ve özel hayatlarında; etik ilkelere ve karşılıklı güvene dayalı ilişkilerin oluşturulması, yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunulması, etik ilkelere uymayan tutum ve davranışların önlenmesi, etik ilkelerimizin tedarikçiler, müşteriler, iş ortakları, yükleniciler vb. şirket dışındaki kişiler tarafından benimsenmesinin sağlanmasıdır.

2. KAPSAM
Etik ilkeler her zaman açık ve anlaşılır olmayabilen sorumlulukların türleri, tanımları ve kapsamını kurum değerleri ve misyonu doğrultusunda belirleyen temel bir bilgilendirmedir. Bu doğrultuda, söz konusu etik ilkelerimiz her zaman uyulması gereken asgari bir gereklilik olarak düşünülmelidir.
Etik ilke ve kurallar, işimizi yaparken hayatımızı kolaylaştıracak, yaşanılan ikilemleri azaltacak, karşılaştığımız sorunları daha kolay aşmamızı sağlayacak genel parametreleri ve kuruma özel öncelikleri açıklamaktadır. Amacı tanımlamalar yapmak, yol göstermek ve söz konusu alanlarda olabilecek her türlü ihlal karşısında kurumun alacağı tavır ve konumu paylaşmaktır.
Şok Marketler Tic. A.Ş.’nin tüm çalışanlarının bu ilkeler çerçevesinde hareket etmesi, kendi sorumluluğundadır. Bununla birlikte her bir çalışanımızın bu ilkeleri benimsemesi, hayata geçirme ve yaşatma için çaba göstermesi, uygulaması, geliştirilebilir ve sürdürülebilir kılması, kurumsal itibar ve saygınlığımız için vazgeçilmezdir.

3. TANIMLAR
Etik: Herhangi bir eylemin kabul edilebilir biçimde
gerçekleşmesini sağlayan temel kurallardır. Etik, neyin doğru ya da yanlış
olduğunu ortaya koyan davranışsal kurallar, ilkeler topluluğudur. Etik, ahlaki
görev ve sorumlulukları da içerir. Ahlak, dürüstlük gibi kavramlar etik kavramının içindedir. Etik kavramı törel kuralları da içermektedir

Etik İlkeler: Adalet, tarafsızlık, dürüstlük, saydamlık, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetmek.

4. GENEL İLKELER
Şok Marketler Tic. A.Ş. çalışanları ile gücüne güç katacak stratejik hedeflerine odaklanırken, kanuni ve ahlaki kuralları da göz önünde bulundurarak faaliyetlerini sürdürecektir.

Bu kapsamda, Şok Marketler Tic. A.Ş.’nin etik kurallarını şekillendirdiği değerleri şunlardır:

4.1 Yasalara Uyum Ve Sorumluluklar
4.2 İnsan ve Çalışan Hakları
4.3 Çevre, Sağlık ve Güvenlik
4.4 Hissedarlara Karşı Sorumluluklarımız
4.5 Politik Faaliyetler
4.6 Sosyal Sorumluluk, Gönüllülük, Bağışlar ve Sürdürülebilirlik
4.7 3. Şahıslara Karşı Sorumluluklarımız
4.8 Kurumsal ve Kişisel Çıkarların Ayrımı
4.9 Kara Para Aklamanın Önlenmesi Ve Yolsuzlukla Mücadele
4.10 Şirket Varlıklarının Korunması Ve Veri Gizliliği
4.11 Kayıtlarda Ve Finansal Raporlamada Doğruluk
4.12 Reklam ve Promosyon

4.1 Yasalara Uyum ve Sorumluluklar

Mevcut tüm faaliyet ve işlemler yasalar ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütülür. Resmi kurum ve kuruluşlarla ilişkilerde doğru ve zamanında iletişime önem verilir. Tüm faaliyetler kanunlar, düzenlemeler ve mesleki standartlar ile birlikte Şok Marketler Tic. A.Ş. Etik İlkeleri çerçevesinde yürütülür

4.2 İnsan ve Çalışan Hakları

İnsan haklarına, insanların bireysel farklılıklarına ve kişisel özelliklerine saygı duyulur. Çalışanlara ve iş başvurusunda bulunan adaylara, eşit fırsat tanınır. Kişisel bilgilerinin gizliliği korunur. Cinsiyet, ırk, renk, din, dil, medeni hal, siyasi görüş, engelli, yaş vb. konularda ayrım yapılmaz.

Çalışanlara, kendilerini güvenli, huzurlu ve değerli hissettikleri, yaptıkları işin niteliğine uygun bir çalışma ortamı sunulur.

Şok Marketler Tic. A.Ş., yasalarla belirlenenler dışında çocuk işgücünün kullanımını reddeder. Çocukları iş gücü olarak kullanan hiçbir tedarikçi ya da taşeronla çalışmaz. Şok Marketler Tic. A.Ş., çalışanlarının iş performansını objektif yöntem ve uygulamalarla ölçer, sonuçlara göre ihtiyaç duydukları alanlarda gelişim olanakları sunmaya özen gösterir. Çalışanlar arasında olumsuz rekabet koşulları yerine, dayanışma ve iş birliğinin esas olduğu, başarıların paylaşıldığı bir sistemi teşvik eder. Çalışanların sosyal hayatlarını zenginleştirecek, iş dışı sosyal faaliyetlerini destekler.

Doğal afet gibi olağanüstü durumlarda çalışanlar ve aileleriyle dayanışmayı esas kabul eder.

4.2.1 Mobbing (Yıldırma)

Mobbing, çalışanlara psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz yoluyla rahatsızlık vererek, yıldırmak olarak tanımlanmaktadır. Şok Marketler Tic. A.Ş., Türk Ceza Kanunu’nca da suç kapsamında değerlendirilen mobbing uygulamalarını engelleyerek, çalışanlarını bu muameleden koruyacak önlemler geliştirir. Çalışanların kişiliğinin korunmasına özel önem verir ve kimden gelirse gelsin, her türlü psikolojik baskı ve tacizle kişilik değerlerinin ihlal edilmesine, duygusal saldırılarla yıpratılmalarına izin vermez.

4.3 Çevre, Sağlık ve Güvenlik
Faaliyetler, çevreye saygılı bir şirket olarak ISO 14001 Çevre Yönetim standardı ile tam bir uyum içerisinde yürütülür. Hava, su ve toprak kirliliğini engellemek için çalışılır, atık miktarını azaltmak için geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme süreçleri uygulanır. Enerji, su gibi doğal kaynakları koruma yöntemleri geliştirip, enerji ve malzemenin verimli kullanılması için çalışmalar yürütülür.

Çevre ile ilgili acil durumlar için riskler belirlenir ve azaltmak için tedbirler alınır. Çalışanlara ve taşeronlara çevreyle ilgili eğitimler verilerek, bilinçlenmeleri sağlanır.
Tüm çalışma alanlarında ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi standardına uygun çalışılır. Güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturmak amacı ile “Risk Yönetimi” prensipleri uygulanır. Yeterli koruyucu teçhizatın kullanılması ve güvenlik önleminin alınması sağlanır ve zorunlu kılınır.
İş yerinde ve/veya iş performansını etkileyecek şekilde her türlü alkol, uyuşturucu madde vb. kullanımına ve belirlenmiş alanlar dışında sigara içilmesine müsaade edilmez.

Çalışma yerinde sağlık ve güvenlikle ilgili şirket politikaları ve yönetmeliklerini uygulamanın, tüm çalışanların uyması gereken önemli bir sorumluluk olduğuna dikkat çekilir. Bir perakende şirketi olarak toplumun ve tüketicilerin sağlığına itibar edilir.

4.4 Hissedarlara Karşı Sorumluluklarımız

Halka açık şirketin hisselerine yönelik alım ve satım işlemleri yasal süreçler çerçevesinde gerçekleştirilir. Şok Marketler Tic. A.Ş. yatırımlarını, rekabet gücünü arttıracak ve hisselerine yüksek getiriyi sağlayacak alanlarda, sürdürülebilir kârlılığı göz önünde bulundurarak yapmaya özen gösterir. Şirket politikası gereği, hisse sahipleri ile ilişkilere büyük önem verilmektedir. Şirketin kaynak ve varlıkları hissedarların lehine verimlilik ve tasarruf bilinciyle yönetilir. Karar mekanizmasında, hissedarların görüşleri de değerlendirilir. Hissedarlarla ilişkiler finansal disiplin ve şeffaflık prensibi çerçevesinde düzenlenir.
Hisse sahiplerinin Şok Marketler Tic. A.Ş. ile ilgili bilgi taleplerini karşılamaya yönelik olarak Mali İşler Direktörlüğü’ne bağlı Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü kurulmuştur. Ana sorumluluğu, Genel Kurul, sermaye artırımları ve temettü dağıtımı ile ilgili süreçleri yönetmektir. Aynı kapsamda, pay sahiplerinin sermaye artırımları ve temettü dağıtımı ile ilgili tüm talep ve işlemlerini yerine getirmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Takasbank gibi kurumlar nezdinde şirketin temsili ve irtibatı bu bölüm tarafından sağlanmaktadır.
Kamuya ve hissedarlara yapılan/yapılacak olan açıklamalarda; mali tablolar, stratejiler, yatırımlar ve risk profili ile ilgili zamanında, doğru, mevzuatın öngördüğü kapsamda ve anlaşılabilir bilgiler verir.

4.5 Politik Faaliyetler

Şok Marketler Tic. A.Ş. siyasi partiler ve partiler çıkarına faaliyet gösteren gruplarla işbirliği yapmaz ve destekleyici faaliyetlerde bulunmaz. Çalışanların herhangi bir politik ya da toplumsal etkinliğe katkıda bulunma kararı tamamen kişiseldir. Ancak çalışanların politik faaliyetlerini çalışma saatleri içinde yapmamaları, konuyla ilgili çalışma arkadaşlarının zamanını almamaları istenir. Ayrıca çalışanlar politik faaliyetleri süresince şirket adına, şirketteki pozisyonlarını, unvanlarını ve şirkete ait kaynakları kullanamazlar.

4.6 Sosyal Sorumluluk, Gönüllülük, Bağışlar ve Sürdürülebilirlik

Şok Marketler Tic. A.Ş., sosyal sorumluluk bilinci ile toplumun gelişmesine katkıda bulunacak projelerde yer alır. Kurumsal bağış ve sosyal destekler için, iç yönetmeliklere, şirket Etik İlkeleri’ne ve şirket itibarına uygun olan proje, kurum ve kuruluşlar değerlendirilir. Özel hesaplara ve kâr amacı güden kuruluşlara bağış yapılmaz. Çalışanlarını çevre, sağlık, eğitim, spor gibi toplumsal faaliyetlere katılma konusunda teşvik eder. Şirket faaliyetlerinde doğanın korunmasına, tarihi dokunun zarar görmemesine, örf, adet ve geleneklere uygun davranmaya özen gösterir ve bu konudaki tüm yasal düzenlemelere uyar.
Bireysel gönüllü faaliyetlere katılımın kendi kaynaklarıyla işyeri dışında ve iş performansını etkilemeyecek şekilde olmasını ister. Hem kendi faaliyetlerinde, hem de tedarikçilerinin ve iş ortaklarının faaliyetlerinde insan ve toplum sağlığını gözetmeye, çevreyi korumaya azami özen gösterilir.


4.7 3. Şahıslara Karşı Sorumluluklarımız

4.7.1 Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla İlişkiler

Tüm faaliyet ve işlemler yürütülürken, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede durulur. Faaliyetlere ilişkin adil kararlar verilmesini engelleyecek türde bir ilişkiden, etkiden ve etkinlikten kaçınılır. Hiçbir kamu görevlisine maddi veya manevi değeri olan menfaat sağlanmaz. Kamuya ve hissedarlarına zamanında tutarlı, doğru, anlaşılır bilgiler sunulur. Sermaye piyasasında işlem gören yatırım araçlarının değerine etki edebilecek her türlü bilgi, gelişme ve değişikliği, mevzuat ile uyumlu ve de belirlenen süreler içerisinde kamuya duyurulması sağlanır. Kamuya açıklanmayan içsel bilgilerin gizliliğine özen gösterilir. Tekliflere, ihale hazırlıklarına veya sözleşme görüşmelerine katılan çalışanlar, taraflara verdikleri tüm ifadeler, yazışmalar ve beyanların doğru ve gerçek olmasından sorumlu tutulur.


4.7.2 Tedarikçiler ve İş Ortakları ile İlişkiler

Tedarikçiler ve iş ortakları ile olan ilişkilerde her zaman dürüst ve adil davranmaya özen gösterilir. Tedarikçi ve iş ortaklarından Şok Marketler Tic A.Ş. Etik İlkelerine ve Çalışma Prensipleri’ne uymaları, aynı değerleri paylaşmaları ve bu çerçevede hareket etmeleri beklenir. Tedarikçileri ve iş ortaklarından, faaliyetlerini yasa ve yönetmeliklere uygun sürdürmeleri, kendi çalışanlarının haklarını gözetmeleri ve çevreyi koruma vb. standartlara uymaları beklenir.

Şok Marketler Tic. A.Ş. tedarikçilerini “Tedarikçi Seçme Süreci”ndeki kriterlere göre belirler. Belirli ürün gruplarındaki tedarikçi firmalar, bağımsız dış kurumlar tarafından denetlenmekte ve ürünlerin periyodik olarak kalite kontrol analizleri yapılmaktadır.

4.7.3 Müşteriler ve Tüketicilerle İlişkiler

Müşterilerin memnuniyet ve mutluluğu öncelik olarak kabul edilir. Müşterilerle ilişkilerde adil olmayan veya yanıltıcı uygulamalardan kaçınılır. Müşterilerin görüş talep ve şikayetleri değerlendirilir. Ürünlerin, müşterilere ulaşana kadarki süreçte tedarikçilerden kaynaklanan her türlü sorun hızla giderilmeye çalışılır. Değişen müşteri ve piyasa ihtiyaçlarına odaklanarak en iyi hizmet sunulur.

4.7.4 Rakiplerle İlişkiler ve Rekabet Mevzuatına Uyum

Ülkede geçerli adil rekabet kurallarına ve bunu destekleyen yasa ve düzenlemelere uyulur. Çalışanlar da yasa ve düzenlemelere uymakla yükümlü tutulur. Rakipler ve onların yöneticileri aleyhinde olumsuz beyanatta bulunulmaz; onlar hakkında spekülasyona neden olacak açıklamalardan kaçınılır. Diğer şirketlerle ilgili bilgilere erişmek maksadıyla etikle bağdaşmayan yollara başvurulmaz. Çalışanların da bu yollara başvurmalarını engelleyecek düzenlemeler geliştirilir. Çalışanların, şirketin rekabet davranışlarını belirleyen veya etkileyen herhangi bir veri hakkında açıklama yapmalarına izin verilmez. Ayrıca çalışanların, endüstriyel casusluk, rüşvet, hırsızlık yoluyla başkalarına ait bilgileri gizlice edinerek piyasa bilgisi toplamasına göz yumulmaz.

4.7.5 Medya İle İlişkiler

Medya ile olan ilişkiler açık ve şeffaf bir iletişim modeliyle yürütülür. Kurumsal mesaj, bilgilendirme ve açıklamaların kamuoyunu yanıltıcı olmamasına dikkat edilir. Medya kuruluşlarına eşit mesafede durulur ve eşit ilişki kurulur. Medyadan gelen Şok Marketler Tic. A.Ş. hakkındaki mali ya da sektörle ilgili bilgi taleplerine, bu konuda yetkilendirilmiş Pazarlama Direktörlüğü’nün koordinasyonunda yanıt verilir. Medyadan gelen soru ve talepleri ilgili bölüme yönlendiririz. Medya ile muhaberatımızın yazılı olmasına özen gösteririz.

4.8 Kurumsal ve Kişisel Çıkarların Ayrımı

4.8.1 Çıkar Çatışması
Çalışanların, aile bireylerinin ve yakınlarının; Şok Marketler Tic. A.Ş.’nin tedarikçileri ile gerçekleştirdiği ticari faaliyetlerden yarar sağlaması durumu, çıkar çatışması olarak tanımlanır. Çalışanların, çalıştıkları şirketin tedarikçisi konumunda çalışmasına izin verilmez. Keza aile bireyleri ve yakınlarının da çalışanların bağlı oldukları şirketin tedarikçisi olamaz. Çalışanların şirketin tedarikçilerine kurum çıkarlarına aykırı olacak şekilde yatırım yapmasına, borç para vermesine/almasına müsaade edilmez. Aynı şekilde tedarikçi tarafından şirkete sağlanan özel avantaj ve koşullardan kişisel çıkarları için yararlanmalarına müsaade edilmez.

4.8.2 Hediye ve Menfaatlerin (Kredi, İndirim Vs.) Kabulü ve Verilmesi
Çalışanların, Şok Marketler Tic. A.Ş. tedarikçilerinden, tarafsızlıklarını ve kararlarını etkileyecek para veya paraya çevrilebilir nitelikte hediye alıp vermesine izin verilmez. Çalışanlar, şirket bünyesinde iç ödüllendirme sistemi çerçevesinde hediye ile ödüllendirilir. Bunun dışında çalışanları, hediye kabul etme ve hediye verme konusunda ilgili şirket yönetmeliklerine uymaları gerekir.


4.8.3 Çalışanlar Tarafından Yapılan Yatırımlar
Şirket çalışanları, şirketle ilişkisi olan herhangi bir tedarikçinin ana şirketine veya şubesine Şok Marketler Tic. A.Ş. Ceo’sundan izin almadan yatırım yapamaz veya borç para veremez.
Tedarikçiler veya müşterilerin şirkete tanınan özel avantajlardan ve koşullardan kişisel çıkarları için yararlanmayı talep etmesine izin verilmez.


4.8.4 Şirketin Hisse Senetlerini Alım Satım Politikası
Çalışanların şirket hisse senetlerini alıp satarken konuya ilişkin yasal düzenlemelere ve şirketin dahili prosedürlerine uygun davranmaları, çıkar çatışmasından uzak durmaları zorunlu kılınır.

4.8.5 Dışarda Kabul Edilen Görevler
Çalışanlardan iş sözleşmelerine ve sadakat kurallarına uymalarını beklenir. Tam zamanlı olarak istihdam edilen çalışanların, yürürlükte olan yönetmelikler gereğince şirket dışında bir kuruluşta çalışmasına izin verilmez. Çalışanların doğrudan veya dolaylı yollarla “tacir “ veya “esnaf” olarak nitelenen faaliyetlerde bulunmalarına müsaade edilmez. Keza, rakip şirketlerde veya şirketin iş ilişkisi içinde olduğu şirketlerde de görev alamazlar. Kısmi süreli veya danışman statüsündeki çalışanların, bağlı bulundukları şirket yönetimine bilgi vermek kaydı ile rakip şirketler haricinde işlerini sürdürmelerine izin verilir.

4.8.6 Çalışanların Etkinliklere Konuşmacı Olarak Katılımı
Şirketi temsilen her türlü dernek, işveren sendikası ve benzeri sivil toplum kuruluşlarında, yerine getirilen görev gereği tahakkuk edecek her türlü masraf, Şok Marketler Tic. A.Ş. aksini öngörmedikçe ilgili kuruma aittir. Şok Marketler Tic. A.Ş.nin çalışanı seminer veya benzeri bir hizmet karşılığında konuşmacı ücreti alamaz. Bu kişiler maddi değeri olabilecek hediyeler dışında günün anısı olarak verilen ve sembolik değeri olan ödül, plaket vb. hediyeler alabilirler.

4.8.7 Akrabalar ve Arkadaşlar
İşe alım kararı verme durumunda olan yöneticiler, birinci dereceden yakınlarını ve bu kişilerin akrabalarını işe alamazlar. Çalışanların, herhangi bir rakip firmada kritik bir pozisyonda işe başlayan birinci derece akrabalarını en geç bir ay içerisinde yazılı olarak şirkete bildirmeleri gerekir.

4.8.8 Temsil ve Ağırlama
Tedarikçilerin ağırlanması ve iş toplantılarının maliyeti için temsil masrafları ödeneği ayrılır. Temsil masraflarının sadece ilgili olduğu alanlarda kullanılmasını istenir. Bütçe harcama alanları arasında geçiş yapılmasına izin verilmez. Yapılan harcamaların fatura ile belgelenmesi esastır ve fatura alınmayan harcama için başka bir yerden fatura temin edilemez. Gerekli durumlarda ise kanunlara uygun şekilde gider pusulası düzenlenmesi talep edilir.İşle ilgili ağırlama etkinlikleri, kurumsal standartlar ve ilgili iç yönetmeliklerin yardımıyla özenle denetlenir ve şirket üst yönetimi tarafından onaylanır. Bunun dışında ağırlama masrafı yapılması kabul edilemez.

4.8.9 İçsel Bilgi Aktarılması (Insider Information)
Çalışanları, herhangi bir nedenle gerek kendi çıkarları, gerekse şirket dışında birinin çıkarı için, kamuya açıklanmamış bilgileri asla üçüncü taraflarla paylaşamazlar. İçsel bilgiye erişebilecek olanların bu bilgileri kullanarak kendilerine ve/veya üçüncü kişilere menfaat sağlaması yasaktır. İçsel bilgiye erişimi olanlar; halka açık şirketin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, yöneticileri (müdür ve üstü görevdeki kişiler) denetçileri, bunların dışında meslekleri ve görevlerini ifa etmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek durumda olanlarla, bunlara temasları nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak bilgi sahibi olabilecek isimleri belirlenmiş kişilerdir. Halka açık Şok Marketler Tic. A.Ş. çalışanları ve kurum bilgilerine erişimi olan çalışanlar, SPK’nın ilgili tebliğinin belirttiği yükümlülüklere ve şirket politikalarına uymakla sorumludur. Bu kişiler dışındaki Şok Marketler Tic. A.Ş. çalışanları, kamuya açıklanmış bilgileri değerlendirerek şirketin hisse senetlerini süre kısıtlaması olmaksızın serbestçe alıp satabilirler. Yukarıda yer alan uygulamalar çalışanların birinci dereceden yakınları için de geçerli olup, bu kişilerin yaptığı işlemler çalışan tarafından yapılmış sayılır.

4.9 Kara Para Aklamanın Önlenmesi ve Yolsuzlukla Mücadele
Gelirlerinin ya da doğrudan veya dolaylı olarak kâr sağladığı malların kaynağını aldatıcı yol ve araçlarla meşrulaştırmak suretiyle, suç işleyen veya yasaları çiğneyen bir kişiye her ne şekil ve suretle olursa olsun yardım ve ortaklık etmek; bu tür faaliyetlerden elde edilen kaynakların bir yere yatırılması, gizlenmesi veya aklanması amacına yönelik bir sürece katılmak, kara para aklamak olarak tanımlanır. Rüşvet, yaptırılmak istenilen bir işe yasadışı kolaylık sağlaması için ilgili görevliye ya da görevlilere el altından verilen para veya mal verilmesini ifade eder.

Şok Marketler, nakit, para, komisyon, kar ve katkı adı altında, herhangi bir şekilde rüşvet almayı ve vermeyi yasaklar. Rüşvet vermeyi reddeden çalışana misilleme yapılmayacak, ceza verilmeyecektir.

Şok Marketler Tic. A.Ş. kara para aklamayla mücadele etmek ve kara para aklama faaliyetlerini önleme amacına yönelik gayretlere destek vermekle yükümlüdür. Çalışanların şirket işlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için ödeme yapmaları yasaktır ve kabul edilemez.

Çalışanlar, kara para aklama, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusunda gereken titizliği göstermekle yükümlü tutulur. Bu amaçla, çalışanlar yürürlükteki bütün yasa ve yönetmelik hükümlerine ve şirket politikalarına uymak zorundadır. Aksi halde cezalandırılır ve iş akdi sonlandırılır.

4.10 Şirket Varlıklarının Korunması ve Veri Gizliliği

4.10.1 Kurum varlıklarının korunması
Çalışanlar, fikri mülkiyet hakları, teknoloji, bilgisayar donanımı ve destekleri, yazılım, gayrimenkul varlıklar, makine ve aletler, hammadde, şirket araçları ve nakit değerler dahil olmak üzere grubun tüm aktif varlıklarının ve kaynaklarının uygun biçimde kullanılmasından sorumludur.
Şok Marketler Tic. A.Ş.’nin ekipmanları, sistemleri, olanakları ve varlıkları sadece şirketin işlerini yürütmek veya yönetim tarafından izin verilen amaçlar için kullanılır. Şirketçe yayınlanan yönetmeliklerde aksi hüküm olmadıkça çalışanların, şirket varlıklarını kişisel amaçlarla veya şirket haricinde herhangi bir kişinin yararına kullanmalarına izin verilmez.
Çalışanlardan şirket varlıklarını, kurumsal ilkelere ve yönetmeliklere uygun şekilde kullanmalarını beklenir. Bu varlıkların yetkili olmayan üçüncü şahıslar tarafından kullanımını veya zarar görmesini önleyecek tedbirler alınır.

4.10.2 Bilgi Teknolojileri Kaynaklarının Kullanımı
Şok Marketler Tic. A.Ş.’nin Bilgi Teknolojileri Kaynakları; şirketin sahibi olduğu, finansal kiralama yapılan ya da kiralanan tüm bilgisayar donanımlarını içerir. Söz konusu donanımlar; her türlü yazılım, kişisel bilgisayar, taşınabilir bilgisayar cihazları, ağ sunucuları, internet erişimi, intranet ve e-posta erişim cihazlarını kapsar.
Şok Marketler Tic. A.Ş.’nin Bilgi Teknolojileri Kaynaklarının tümü, bu kaynaklar kullanılarak oluşturulan, saklanan veya iletilen bilgiler, Şok Marketler Tic. A.Ş.’nin mülkiyetindedir. Çalışanlar bu kaynakları iş amaçları için, yasalara ve şirket yönetmeliklerine uygun bir şekilde ve sorumlulukla kullanır, korur ve yetkili olmayan kişilerin bu kaynaklara erişmemesi için gerekli tedbirleri alır.

4.10.3 Gizli Bilgi ve Gizli Bilgilerin Korunması Esasları
Şok Marketler Tic. A.Ş.’nin gizli bilgi kapsamında yer alan başlıklar şunlardır:
“Ticari bilgiler, teknik veri, mali veri, üretim verileri, müşteri bilgisi, kişisel bilgiler, ürün bilgileri, ekipman ve uygulama bilgileri, teknik formül ve çizimler, sistem ve program bilgileri, satın alma bilgileri, mühendislik bilgileri, yönetmelikler, iş planları ve bunlarla kısıtlı olmamak üzere şirketin kamuya açıklamadığı tüm bilgiler”.
Bu bilgiler gizli olarak adlandırılmaz fakat gizlidir. Çalışanlar işlerini yaparken eriştikleri tüm gizli bilgi-belgeleri korurlar. Eriştikleri gizli bilgiyi sadece şirket için yaptıkları işin faydasına yönelik olarak, yasal ve etik kurallar çerçevesinde kullanırlar. Çalışanlar, herhangi bir nedenle ya da kişisel çıkarları veya şirket dışında birinin çıkarı için, kamuya açıklanmamış bilgileri asla üçüncü taraflarla paylaşamazlar.
Çalışanlar, işten ayrılsalar dahi, şirkete ait yukarıda belirtilen her türlü gizli bilgi ve belgeyi doğrudan veya dolaylı olarak, şirketin yazılı iznini almadan kendileri veya üçüncü şahısların menfaati için sözlü ya da yazılı olarak kullanamaz ve kullandıramazlar.
Çalışanlardan, her türlü Bilgi Teknolojileri kaynakları ve elektronik haberleşme araçlarını kullanırken bahsi geçen veri gizliliği ve güvenliği hususlarında azami derecede dikkatli olmalarını beklenir. Gizli bilgilerin yetkisi olmayan kişilerin eline geçmemesi veya dışarıya sızmaması için gerekli önlemlerin alınması hususunda çalışanların şirket politika ve talimatlarına istisnasız uymasını istenir.

4.10.4 Fikri Mülkiyet Hakları
Şok Marketler Tic. A.Ş.’de “Fikri Mülkiyet Hakları” kapsamında yer alan başlıklar şunlardır:
“Şok Marketler Tic. A.Ş.’ye ait marka, patent vb. fikri haklar, her türlü yenilik dahil personelin yazdığı, bulduğu, geliştirdiği, yaptığı veya uygulamaya döktüğü veri tabanı, basılı iletişim malzemeleri, süreçler, reklam, ürün ambalajı ve etiketler ile planlar (pazarlama, ürün, teknik), ürün tasarımları, know-how ve bunlarla sınırlı kalmamak şartıyla her türlü bilgi”.
Çalışanlar bünyesinde bulunduğu sırada veya görevleri gereği şirket olanaklarını kullanarak oluşturdukları her türlü ürün, tasarım, program vb. yeniliklerin yani fikri mülkiyet haklarının ticari/mali hakları şirkete aittir; hiç kimse şirket aleyhine bu konuda bir hak iddia edemez.
Çalışanlardan her türlü yazışma, yazılı malzeme, belge ya da kayıt, özel süreç bilgisi, yönetmelikler, şirketimize ait özel iş akış – gizli olsun ya da olmasın – bilgilerinin Şok marketler Tic. A.Ş. ve iştiraklerinin mülkü olduğunun ve kurumun bünyesinde kalması gerektiğinin bilincinde olmaları beklenir.
Çalışanlara, yazılım lisansı, patent ve telif hakları ile ilgili kural ve kanunlara uymalarını şart koşulur. İşlerini yapabilmeleri için gereken bütün yazılımları ve telif haklarını yasal yollardan temin edilir. Çalışanlar şirketin kendilerine tahsis etmiş olduğu tüm hesapları kanunsuz kullanamazlar.


4.10.5 Ürün ve Hizmet Kalitesi
Şok Marketler Tic. A.Ş. faaliyet gösterilen her lokasyonunda ürün kalitesi ve güvenliğine yönelik yasal düzenlemelere uygun hareket eder. Müşterilere kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünleri ve güçlü markaları, en iyi hizmet ile sunmayı hedefler.
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 gibi uluslararası kalite standartlarına göre faaliyetlerini yürütülür, kalite belgelerine tüm çalışanlarla birlikte sahip çıkılır.
“Yeni ürün Tanımlama Sürecine” göre satışa sunulacak her yeni ürün mutlaka ön kontrole tabi tutulur. Merkez ofis çalışanlarına Private Label markalı ürünler dağıtılarak, ürünlerin performansları değerlendirilir. Geri bildirimler üzerine Kalite Müdürlüğü gerekli iyileştirmeler yapar ve takip eder.
Dağıtım Merkezlerine Tedarikçi firmalardan sevk edilen ürünler depolama öncesinde “gıda mühendisleri” tarafından kalite planlarına uygun analiz edilir ve kalite şartlarını sağlamayan ürünler depolara alınmaz.

Mağaza ve Dağıtım Merkezlerinde çalışan personel, hijyen, ürün ve hizmet kalitesi konusunda ŞOK Akademi portalı üzerinden sürekli bilgilendirilerek eğitim almaları sağlanır. Müşteri memnuniyetini ve sürdürülebilir kaliteyi sağlamak amacıyla, ürün kalitesi kaynaklı tespitler, ŞokNet Çağrı Sistemi üzerinden Kalite Müdürlüğü’ne iletilir ve çözüme ulaştırılır.

4.10.6 Suistimal ve Usulsüzlük
Şok Marketler Tic. A.Ş. faaliyet gösterdiği yerlerde ve iş alanlarında rüşvet, hileli davranış ya da haksız kazanç sağlayacak her türlü ahlak dışı faaliyetten imtina eder.
Çalışanlara, sorumlu oldukları iş ilişkilerinde; bu konudaki ilgili yasa veya yönetmeliklere uygun davranmaları, bunları ihlal eden taraflarla bilerek iş birliği içerisine girmemeleri, etik ilkelere aykırı, hileli ve yanlış yollardan kaçınmaları zorunlu kılınır.
Çalışanların yetkilerini, kendileri ve/veya yakınları menfaatine ve kendilerinden beklenilen özenin dışında kullanarak Şok Marketler Tic. A.Ş.’ye zarar vermeleri kabul edilemez.
Çalışanların, Şok Marketler Tic. A.Ş.’nin satın alma ve satış faaliyetleri ile taraf olduğu tüm işlemler ve sözleşmelerden doğrudan ya da dolaylı olarak kişisel kazanç elde etmelerine izin verilmez.
Çalışanlardan, iş ilişkilerinde bu bağlamda bir usulsüzlük tespit etmeleri halinde derhal yöneticilerini ve/veya Şok Marketler Tic. A.Ş Etik Kurulu’nu bilgilendirmeleri beklenir.

4.11 Kayıtlarda ve Finansal Raporlamada Doğruluk

4.11.1 Doğru ve Tam Kayıt Tutma
Şok Marketler Tic. A.Ş’de tüm kayıtların mevzuata uygun şekilde tutulması esastır. Ticari ve mali işlemlere ait belgeler gerçek durumu yansıtmak zorundadır.

4.11.2 Gerekli Tüm Yerlere Doğru Bilgi ve Finansal Raporları Sunma
Şok Marketler Tic. A.Ş’nin tüm hizmet ve işlemlerinde; gerek yatırımcılara, gerekse müşteriler, tedarikçi ve resmi mercilere karşı mevzuata uygun olarak doğru, eksiksiz ve zamanında bilgi aktarımı yapılır.

4.12 Reklam Ve Promosyon
Şok Marketler Tic. A.Ş satış ve pazarlama faaliyetlerinde yanıltıcı ya da aldatıcı reklam vermez, yalan beyanda bulunmaz. Reklamlarında cinsiyet, din, dil ve ırk ayrımı yapılmaz, bireyleri küçük düşürücü ve şiddet içeren unsurlara yer verilmez.


5. İhlallerin Bildirilmesi ve Yönetilmesi

Şok Marketler Tic. A.Ş çalışanları Etik kuralların ihlaline inandıkları her türlü eylem ya da durum için;
• İlgili Şok Marketler Tic. A.Ş. Etik İlkeler Yönetmeliğine veya,
• Bir üst yöneticisine, ilgili insan kaynakları yöneticisine danışabilir.
• Gelen bildirimler Kayıp Önleme Grup Müdürlüğü tarafından “Bildirim Takip Tablosu” üzerinde kayıt altına alınır.
• Gelen bildirimler Saha/Şube Kayıp Önleme Yöneticileri ve/veya ilgili Şube Müdürüne araştırmayı yapması için yönlendirilir.
• Araştırmalar yapılırken bildirimi yapan kişinin kişisel verilerin gizliliği korunur.
• Bildirimler, aynı yolla yapılan dönüşe de cevap alınamadığı durumlarda “Bildirimi yapan kişiyle daha ayrıntılı bilgi almak için yapılan çalışmada sonuç alınamadığından bildirim kapatılmıştır” şeklinde not düşülerek kapatılır.
• Gerektiği durumlarda ilgili destek biriminin (Hukuk, Denetim, IK, vb.) de görüşü alınır.
• Elde edilen sonuçlar, ilgilendirdiği kadarıyla bildirimi yapan kişi veya kişilere araştırmayı yapan kişi tarafından bilgi şeklinde geçilir.
• Tüm bildirimler konuyu araştıranlar ve ilgili konu hakkında karar alanlar dışında gizli tutulur.
• Bildirimler Etik Kurulu tarafından gözden geçirilerek, kurul kararı doğrultusunda uygun eylemler/tedbirler alınır.
• Etik İlkelere uymayan tutum ve davranışlar disiplin prosedürü kapsamında değerlendirilir.
• Çalışanlardan, sorumluluk bilinci ve iş ahlakına uygun tutumlar sergilemeleri, Etik İlkelerin anlamına ve amacına uygun olarak her zaman tutarlı davranmaları beklenir.

Yıldız Holding